Standpunten

Zoeken

Armoedebestrijding

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen. We zetten ons in om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en daarom nemen maatregelen gericht op kinderen die in armoede opgroeien een belangrijke plek in. Wij willen een bredere inzet van het minimabeleid zodat mensen met een klein inkomen volop de kans krijgen mee te doen.

Lees verder

Centrum

Wij willen een bruisend centrum met leuke winkels en gezellige horeca. Daarvoor moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers gecreëerd worden en moet er geïnvesteerd worden in evenementen. Tegelijk moet het centrum leefbaar blijven voor bewoners en bezoekers.

Lees verder

Cultuur en Sport

Alle Veenendalers, groot en klein, moeten lid kunnen zijn van een sportvereniging, individueel kunnen sporten en toegang hebben tot culturele voorzieningen. Sport en cultuur zijn niet alleen goed voor plezier in het leven, maar dragen ook bij tot ontwikkeling, saamhorigheidsgevoel en emancipatie. Er moeten in Veenendaal voldoendediverse, betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn.

Lees verder

Het verkiezingsprogramma

Visie op Veense politiek: het programma 2018-

Lees verder

Jongeren

Ieder kind moet kunnen meedoen. Meedoen aan sport, aan buitenschoolse activiteiten. Daarom willen wij regelingen voor kinderen die in armoede leven. Ook moet de jeugdzorg goed geregeld zijn, zodat elk kind snel in aanmerking komt voor de zorg die hij of zij nodig heeft. Wij vinden dat er diverse activiteiten moeten zijn voor jongeren van elke leeftijd en uit elke groep.

Lees verder

Milieu

De gemeente moet een bijdrage leveren aan de verduurzaming. Wij willen energie besparen, het gebruik van plastic terugdringen, hemelwater gescheiden afvoeren en meer groen in het centrum.

Lees verder

Onderwijs

Tweedeling in het onderwijs is onacceptabel. Alle kinderen moeten een eerlijke kans hebben om in de eigen buurt naar een goede school te gaan. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun klasgenootjes. Laaggeletterdheid en taalachterstanden moeten bestreden worden

Lees verder

Ouderen

De meeste ouderen hebben het goed in onze stad. Maar er zijn ook problemen. Wij willen huishoudelijke hulp binnen de eigen bijdrage, betere voorlichting op voorzieningen voor ouderen, buurtzorg, betaalbaar en goed vervoer, opvang in verzorgingshuizen, aandacht voor het aanpakken van eenzaamheid en een ouderen- ombudsman.

Lees verder

stadsstrand

Stadsstrand Verschillende partijen vallen over elkaar heen om te claimen dat zij de enige échte redder zullen zijn van het Veense stadsstrand bij het Thoomesplein. Echter, hierbij verliest men de feiten nogal eens uit het oog en raakt het perspectief volledig uit beeld. Tijd dus om de PvdA-visie op het stadsstrand te geven en wél alle feiten op een rijtje te zetten. Het stadsstrand is twee jaar geleden tijdelijk aangelegd op het terrein van de voormalige Rabobank. Dit terrein is voor vier miljoen door de gemeente gekocht voor de ontwikkeling van Brouwerspoort. Het plan was hier winkelruimte en appartementen te bouwen om zo die vier miljoen terug te verdienen. Door de crisis is de bouw van Brouwerspoort vertraagd en als tijdelijke invulling is dus dat stadsstrand aangelegd. Een schot in de roos: het stadsstrand heeft een duidelijke functie en er wordt goed gebruik van gemaakt door oud en vooral jong. Nu de economie aantrekt en er mogelijkheid is ook het Rabobankterrein te bebouwen, moet een besluit worden genomen over het stadsstrand. Het college heeft de raad voorgesteld het stadsstrand te behouden en het gedeelte waar nu het grasveld is te bebouwen. Hiervoor moet de helft van de oorspronkelijke investering (dus twee miljoen) worden afgeschreven. De argumentatie is dat het grasveld eigenlijk alleen bij evenementen gebruik wordt en dat er daarvoor andere geschikte locaties zijn. In de gemeenteraad was iedereen voor het behoud van het stadsstrand. De PvdA (h)erkent het succes en de functie van het stadsstrand. Wij willen het stadsstrand net als iedereen dan ook behouden! Wij beseffen echter ook dat het om veel geld gaat. Geld dat ook voor andere belangrijke voorzieningen kan worden ingezet. Daarom vinden wij het goed dat er nog een keer zorgvuldig wordt gekeken wat de beste manier is om het stadsstrand te behouden en te zorgen dat het goed tot zijn recht komt binnen Brouwerspoort. Dat verdient Veenendaal, het centrum, Brouwerspoort, maar zeker ook het stadsstrand zelf

Lees verder

Veiligheid

Elke Veenendaler moet zich veilig voelen in onze stad. Alle vormen van criminaliteit pakken we aan. Veenendaal moet voldoende wijkagenten hebben. Wij willen meer handhaving door wijkagenten en buurtvaders. We zetten daarnaast stevig in op preventie.

Lees verder

Verbonden samenleving

De PvdA maakt zich hard voor een onderling verbonden Veenendaal, waar niemand uitgesloten wordt. Waarbinnen gelijke kansen, rechten én plichten zijn voor iedere Veenendaler. Actief beleid van de gemeente moet ervoor zorgen dat niemand aan de kant staat.

Lees verder

Welzijn

Wij staan voor een stad waar iedereen meetelt en meedoet en niet wordt uitgesloten. Waar iedereen gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen. We willen een stad waarin mensen omzien naar elkaar. Wie hulp nodig heeft krijgt een steuntje in de rug.

Lees verder

Wonen

Wij willen een fijne en duurzame stad waar mensen nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in heel Veenendaal kunnen wonen. Daarom willen wij meer sociale woningbouw, die verspreid is over de verschillende wijken.

Lees verder

zondagsopenstelling winkels

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers betekent dat er één loket is, waar ondernemers alles kunnen regelen. Snelheid, transparantie en het vermijden van overbodige kosten zijn daarbij onmisbaar. Ook is het belangrijk om de regionale verbanden (Food Valley, samenwerking met Rhenen en Renswoude) die er zijn, optimaal te benutten. Misschien wel de meeste invloed op de werkgelegenheid heeft de gemeente als het gaat over Veenendaal als winkelstad. De PvdA vindt iedere euro die in Veenendaal uitgegeven had kunnen worden maar nu op internet of in één van de omliggende steden wordt gespendeerd, een verloren euro. De PvdA is dan ook uitdrukkelijk voorstander van de invoering van koopzondagen. Dit vergroot niet alleen direct de werkgelegenheid maar zal ook een positief effect hebben op Veenendaal als vestigingsplaats voor grootwinkelbedrijven. Om de slagkracht op dit punt te verbeteren, verdient het aanbeveling de Stichting Promotie Veenendaal, het Ondernemersfonds en het Binnenstadmanagement tot één organisatie samen te voegen.

Lees verder

Zorg

Gezondheid is een groot goed. Bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen zijn essentieel. Grote gezondheidsverschillen tussen arm en rijk en hoog- en laagopgeleid zijn onacceptabel en moeten tegengegaan worden. We kiezen voor laagdrempelige zorg, waarbij wachtlijsten en/of eigen bijdragen nooit mogen leiden tot het mijden van noodzakelijke zorg

Lees verder

Zorg en Welzijn

Wij willen het 'streng aan de poort' beleid afschaffen. Het gaat immers om mensen en niet om geld. Verder willen we de eigen bijdrage van de WMO verlagen en een soepele overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg .

Lees verder